A-Just a Chair

Graduation: Alter Aging

2020

 

NL

In een visie om een beter dagelijks leven te creëren mogen we ouderen en hulpbehoeftigen, naar mijn mening, niet vergeten. Elk hulpmiddel dat nodig is wordt gezien als een stap achteruit en daarom zo lang mogelijk uitgesteld. Sinds een paar jaar is er ook een toename van het aantal jongere mensen dat een rollator gebruikt.

 

Door een bestaande zit- en stoelframe te gebruiken om een rollator en rolstoel te maken, verandert niet alleen het uiterlijk van de producten, maar ook de context waarin ze worden verkocht. Zo hoef je niet meer naar een winkel naast een ziekenhuis voor een rollator of rolstoel, maar zou je een model voor binnen kunnen uitzoeken bij je interieur. In een gewone winkel die producten verkoopt voor veel verschillende woonsituaties, als de normaalste zaak ter wereld. Of een stoel kunnen aanschaffen wat je tijdelijk tot een rollator kunt maken. Met het model dat ik heb gemaakt kun je de wielen eraf halen en de armleuningen omdraaien, waardoor het bijna teruggaat naar het originele model.

Die producten zijn vaak zo medisch en koud, alleen gericht op functionaliteit. Hoewel dat heel belangrijk is, wordt de plaats waar ze terechtkomen vaak over het hoofd gezien, namelijk in een huis. Door het uiterlijk en gevoel van die producten te veranderen, kunnen ze een andere identiteit en acceptatie krijgen.

Ik heb een bestaande zitting en stoelframe gebruikt om te laten zien dat de basis om ze te maken er al is. Ook het uiterlijk en de identiteit van het product is drastisch veranderd. In het geval van de rollator is dat niet echt gebeurd sinds de uitvinding in 1978, Zweden.

Er komt een grote groep ouderen aan door de vergrijzing, en ik denk dat dit een kans is voor bedrijven om de manier waarop we naar ouder worden kijken in de samenleving te veranderen.

EN

In a vision of creating a better everyday life for many people, in my view, the elderly and needy cannot be forgotten. Every walking aid that’s needed is seen as a step backwards and therefore is put off as long as possible. Since a couple of years there is an increase in younger people using a walker.

 

By using an existing seat and chair frame to make a walker and wheelchair, not only the look of the products are changed, but also the context in which they are sold. You no longer have to go to a shop next to a hospital for a walker or wheelchair, but you could choose an indoor model that fits into your interior. In a normal store that sells products for many different living situations, like the most normal thing in the world. Or purchase a chair that you can temporarily turn into a walker. The model I made allows you to remove the wheels and turn the armrests around, thus switching it almost back to the original model.

Those products are often so medical and cold, only focused on functionality. Though that is very important, the place where they end up is often overlooked, which is in a home. By changing the look and feel of those products, they can obtain a different identity and acceptance.

I have used existing seat and chair frame to show that the base to make them is already there. Also the look and identity of the product is drastically changed. I case with the walker, that hasn’t really happened since the rollator was invented in 1978, in Sweden.

There is a large group of elderly nearing, due to aging, and I think this is an opportunity for companies to change the way we look at growing older in society.

 

 

Copyright 2021 Myrthe Rosema