Topgesprekken.nl

Graduation: Alter Aging

2020

 

NL

Vitale ouderen zouden veel meer kunnen betekenen in de samenleving. Oudere worden vaak weggezet als levensgenieters of kostenposten die veel hulp nodig hebben. Terwijl er bij deze steeds groter wordende groep veel kennis en levenservaring zit.

Hulp en advieslijnen voor ouderen zijn natuurlijk ontzettend goed, maar er is geen platform die dit drastisch omdraait. Het voorstel Top Gesprekken.nl doet dit wel.

In plaats van ouderen aan te spreken op wat ze niet meer kunnen, worden ze op dit platform aangesproken op hun kennis en kwaliteiten. Je zou ouderen kunnen bellen voor bijvoorbeeld een praatje, financieel advies of hulp bij koken. Het is een advieslijn door ouderen i.p.v. voor ouderen.

 

EN

Topgesprekken.nl    TopTalks.nl

Elderly could mean so much more in society. Older people are often dismissed as happy retirees enjoying life or people that cost a lot of money and need a lot of help. While this ever growing group of elderly has a lot of knowledge and life experience.

Help and advice hotlines for the elderly are of course very good, but there is no platform to drastically turn this around. Thus, the proposal Topgesprekken.nl.

Instead of talking to the elderly about what they can no longer do, this platform approaches them for their knowledge and qualities. You could call a senior for example for a chat, financial advice or help with cooking. It is an advice line by the elderly instead of for the elderly.

 

Copyright 2021 Myrthe Rosema